Το ευρωπαϊκό έργο: «European Roadmap for Apprenticeship Effectiveness and Quality Governance» (Κωδικός προγράμματος No. 2018-1-IT01-KA202-006806).

Το έργο με τίτλο «European Roadmap for Apprenticeship Effectiveness and Quality Governance» (Κωδικός προγράμματος No. 2018-1-IT01-KA202-006806) στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας του θεσμού της μαθητείας και της διττής εκπαίδευσης στις χώρες των εταίρων όπου παρατηρείται μέχρι σήμερα περιορισμένη αξιοποίησή της (Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Ρουμανία). Ειδικότερα επιδιώκεται η κινητοποίηση των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της συμμετοχής τους στο θεσμό της μαθητείας και η υιοθέτηση προδιαγραφών ποιότητας εκ μέρους των φορέων κατάρτισης. Το έργο εστιάζει επίσης στην βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών μαθητείας στους φορείς κατάρτισης προς την κατεύθυνση του αποτελεσματικού σχεδιασμού και της διαχείρισης των προγραμμάτων μαθητείας και της καθοδήγησης των επιχειρήσεων στο να προσφέρουν επιτυχημένα προγράμματα μαθητείας στους εκπαιδευόμενους.

Το έργο αναπτύσσει ένα καινοτόμο και στοχευμένο μοντέλο για την αποτελεσματικότητα και την ποιοτική διακυβέρνηση της μαθητείας στην Ευρώπη, εμπλουτίζοντας τις ικανότητες του προσωπικού της ΕΕΚ και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το σχεδιασμό και τη διαχείριση της μαθητείας. Στοχεύει επίσης στην αλλαγή νοοτροπίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως προς τη μαθητεία, μέσω της ενεργοποίησης των συνεισφορών από μια ευρεία εταιρική σχέση που συγκεντρώνει βασικούς ενδιαφερόμενους από τους τομείς απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες του προγράμματος είναι:

• Καθηγητές και εργαζόμενοι ΕΕΚ που ασχολούνται με νέους μαθητευόμενους

• Ενδοεπιχειρησιακοί μέντορες όταν ασχολούνται με μαθητές κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης