Ηλ. Γουζουάζης: Βελτιώνουμε και αναβαθμίζουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ».

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με την εγκατάσταση ενός νέου Αξονικού Τομογράφου που αποτελεί το υποέργο 12 της Πράξης της Περιφέρειας Αττικής μέσω ΕΣΠΑ και αφορά στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».
Μπορεί να είναι εικόνα ακτινογραφία και κείμενο
Αντικείμενο της Πράξης είναι η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά, ο οποίος πρόκειται να συμβάλει τόσο στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και στη λειτουργικότητα των εξής Τμημάτων: Ακτινολογικό, Νευροχειρουργικό, Αναπνευστική μονάδα-Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Καρδιολογική μονάδα, Γυναικολογικό, Οφθαλμολογικό, Νεφρολογικό-Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Αναισθησιολογικό, Ωτορινολαρυγγολογικό και Α΄ Παθολογικό.
Ο νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, αφενός θα αντικαταστήσει υφιστάμενο εξοπλισμό, ο οποίος έχει καταστεί παρωχημένος τεχνολογικά και αφετέρου να ενισχύσει με νέα εξειδικευμένα εργαλεία τις δυνατότητες του προσωπικού για την εφαρμογή νέων θεραπευτικών μεθόδων.
Η πράξη συμβάλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών αποτελέσματος του ΕΠ, καθώς η υλοποιούμενη δράση στοχεύει στη συμπλήρωση και βελτίωση των Υποδομών Υγείας για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους της Περιφέρειας Αττικής και την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.
Επίσης, συμβάλει στην ενίσχυση του εξοπλισμού στο νοσοκομείο, για την εύρυθμη λειτουργία του, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα υγείας.
Να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο Πατούλη και την Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ. Σταυρούλα Αντωνάκου για την αρωγή και στήριξη τους.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).