ΟΛΠ: Νέος αντιπρόεδρος Δ.Σ. ο ZHU Changyu

Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει την αποδοχή της παραίτησης του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου κ. ZHU Jianhui.

Σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, ο ΟΛΠ γνωστοποιεί την εκλογή του κ. ZHU Changyu σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. ZHU Jianhui για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Νόμου 4706/2020 και καλύπτει την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επιπλέον η ΟΛΠ ανακοινώνει τον ορισμό του κ. ZHU Changyu ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και την λόγω των ανωτέρω, ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, από 03/05/2023, ως κατωτέρω:

1. κ. YU Zenggang, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.

2. κ. ZHU Changyu, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. κ. ZHANG Anming, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

4. κα LI Jin, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών, Εκτελεστικό Μέλος.

5. κ. KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. κ. IP Sing Chi, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8. κ. ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.